Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van feestpaleis.be,

(hierna Feestpaleis).

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Feestpaleis NV, met zetel te 9080 Beervelde, Toleindestraat 20, ingeschreven onder RPR Gent hebbende als hoofdactiviteit de uitbating van een discotheek en de organisatie van evenementen, en de klant, die de diensten en goederen van Feestpaleis uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Bestellingen via de website van feestpaleis.be geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Feestpaleis heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken.

Verzakingsbeding

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 11 werkdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, en tenminste 3 dagen vóór de uitvoeringsdatum van de overeenkomst. Enkel dan zal Feestpaleis de aankoopprijs terugbetalen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij

Wij verkopen alleen aan:

a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar

b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering

Niet van toepassing.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro.

Feestpaleis heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Feestpaleis prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Alle aanbiedingen van Feestpaleis zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen (op=op). Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Feestpaleis biedt u de meest veilige betalingsmogelijkheid via de beveiligde pagina’s van onze betaalpartner Ingenico

Tijdens het bestelproces kom je automatisch op de site van Ingenico en hierbij kun je kiezen uit diverse betaalmethodes zoals Bancontact, Visa, of Mastercard.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Feestpaleis zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Feestpaleis.

Overmacht

Feestpaleis is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Feestpaleis niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Feestpaleis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Feestpaleis en wij hanteren een strikt privacybeleid. Hierbij volgen wij de wettelijke richtlijnen en respecteren wij de BeCommerce Label Code. De verzamelde gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Feestpaleis zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Ten dien einde volstaat het een e-mail te sturen naar info@feestpaleis.be. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Feestpaleis, op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de emailcommunicatie tussen hem en Feestpaleis de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn emailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Annulatie

Annulatie zonder onkosten kan tot maximum 3 dagen vóór uitvoering van de overeenkomst/uitvoering bestelling. Hierna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent, afdeling Gent, bevoegd naar keuze van Feestpaleis.